طراحی، ساخت و نصب تابلوهای پتروشیمی غدیر

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای مختلف پتروشیمی غدیر توسط شرکت نصر ایرانیان