ساخت اِلمان سفره ۷سین پتروشیمی تندگویان

طراحی، ساخت و نصب اِلمان سفره ۷سین پتروشیمی شهید تندگویان