ساخت اِلمان سفره ۷سین فرودگاه بندرماهشهر

طراحی، ساخت و نصب المان سفره هفت سین فرودگاه بندرماهشهر به سفارش شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی