رنگ آمیزی زیباسازی دیوارهای پتروشیمی اروند

دیوارهای سوله های پتروشیمی اروند در متراژ چندهزار متر به بهترین نحو رنگ آمیزی شد.